Diller

Üst Menu

User menu

İtilam Mevzuat

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM)

UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Dayanak

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 2. maddesine dayandırılarak hazırlanmıştır.

Amaç

MADDE 2 - (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programında uygulanacak olan uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; Fırat Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programının uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) FÜ-UZEM: Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

b) DGS: Dikey Geçiş Sınavını,

c) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini

d) İLİTAM: İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programını,

e) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,

g) Yönetim Kurulu: Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulunu

h) Üniversite: Fırat Üniversitesini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Program, Başvuru, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

Program

MADDE 5-

(1) İLİTAM Programı, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve FÜ-UZEM işbirliği ile yürütülen bir uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.

(2) Programın amacı; İlâhiyat önlisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânları ile gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

Başvuru, kesin kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 6- (1) İLİTAM programına başvuru için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ilahiyat önlisans programı veya ilahiyat meslek yüksek okulu mezunu olmak ya da bir örgün ilahiyat programının ilk iki yılını tamamlayarak sosyal bilimler önlisans diploması almış olmak,

b) Dikey geçiş sınavına (DGS) girmiş olmak,

(2) Adayların İLİTAM programına yerleştirilmeleri ÖSYM tarafından yapılır.

Kayıt için istenilen belgeler

MADDE 7- (1) İLİTAM programına kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Önlisans diplomasının veya diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesinin aslı

b) Önlisans Not döküm (Transkript) belgesinin aslı

c) Dikey geçiş sınav (DGS) sonuç belgesi,

ç) Öğrenci katkı payının ve öğrenim giderlerinin ödendiğini gösterir makbuz,

d) ÖSYM tarafından verilen yerleştirme belgesi,

e) Üniversiteye kayıt için ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda belirtilen diğer belgeler,

Kayıt hakkını kaybetme

MADDE 8- (1) Kesin kayıtlarla ilgili olarak bu Yönergede belirtilen şartları yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içinde yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybederler.

Kayıt iptali

MADDE 9- (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullananların kayıt işlemleri iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 10- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, öğrenimlerine devam edebilmek için her öğretim yılı/yarıyılı başında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim

yılı/yarıyılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt

yenilenmeyen yıllar toplam öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci katkı payını ve uzaktan öğrenim giderlerini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim, Dersler, Yeterlikleri Tamamlama,

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Öğretim esasları

MADDE 11-

(1) İLİTAM programı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) İLİTAM programı, yarıyıl esasına göre, ön lisans programı üzerine dört yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülmektedir. Program yarıyıl esasına göre yürütülmekle birlikte İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunun teklifi Senatonun kararı ile yıl esası da uygulanabilir.

b) İLİTAM programında ders geçme sistemi uygulanır. Programın birinci yıl (3. sınıf) derslerinin en çok üçünden başarısız olan öğrenci ikinci yıl (4. sınıfın) derslerini alır. Üç dersten fazla dersten başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bu dersleri tekrar ederler, ikinci yıldan (4.sınıf) ders alamazlar.

c) Gerek birinci ve ikinci yarıyıl (3. sınıf) derslerinden gerekse üçüncü ve dördüncü yarıyıl (4. sınıf) derslerinin bir kısmından ya da tamamından başarısız olan öğrencilere iki yıllık ek bir süre verilir. Bu süre sonunda başarısız oldukları ders sayısını beşe indiren öğrencilere iki yıllık bir ek süre daha verilir. Öğrenciler, ek süreler içinde bütün öğrencilik haklarından yararlanırlar. İkinci ek süre sonunda başarısız oldukları derslerin sayısı üç veya daha az olan öğrenciler, kayıt yeniledikleri sürece, sınırsız sınav hakkına sahiptirler.

Dersler

MADDE 12- (1) Derslerin verilmesinde, uzaktan eğitim teknolojileri ile hazırlanmış ders malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır.

(2) İLİTAM Programında okutulacak olan dört yarıyıllık lisans ders programları ve bu derslerin kredi saatleri ekte belirtildiği gibidir.

Yeterlikleri tamamlama

MADDE 13- (1) Öğrenciler her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu (final) sınavlarından önce açılacak olan bir haftalık "Yeterlikleri Tamamlama Programı"na alınırlar.

(2) Yeterlikleri Tamamlama Programı Fırat Üniversitesi salonlarında, derse giren öğretim üyelerince yürütülür.

Sınavlar

MADDE 14- (1) Bir öğretim yarıyıl/yılında her ders için bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavı yapılır.

(2) Ara sınavlar internet ortamında, dönem sonu sınavları ise Fırat Üniversitesi binalarında gözetim altında yapılır.

(3) Sınavların hangi tarihlerde ve nasıl uygulanacağı FÜ-UZEM’in önerisi doğrultusunda İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Belirlenen sınav kurallarını ihlal eden öğrencilerin sınavları, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.

(5) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz. Ancak ara sınavına katılmayan öğrenciler, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.

(6) Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir. Milli ve dini bayram günlerinde sınav yapılamaz.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 15- (1) Sınavlar mutlak ölçütlere göre değerlendirilir.

(2) Ders başarı notu, ara sınavı ile yılsonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.

(3) Ders başarı notunun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi % 20, yılsonu sınavının etkisi % 80’dir.

(4) Geçme notu 100 üzerinden 50’dir.

(5) Öğrencilerin kaydoldukları derslerde gösterdikleri başarı için, aşağıdaki tabloda karşılıkları belirtilen harf notlarından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır.

Puanlar

Notlar

Katsayılar

90-100

AA

4.00

85-89

BA

3.50

80-84

BB

3.00

75-79

CB

2.50

70-74

CC

2.00

60-69

DC

1.50

50-59

DD

1.00

0-49

FF

0.00

 

 

(6) Öğrencilerin yarıyıl sonu ders başarı değerlendirmesinde Fırat Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi esas alınır.

Sınav notuna itiraz

MADDE 16- (1) Sınav not çizelgelerinin ilanından sonra maddi hata dışında not

değiştirilemez.

(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak başvurabilirler. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunca, gerektiğinde dersin öğretim elemanının ve FÜ-UZEM Müdürlüğünün teknik görüşü de alınarak sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse gerekli düzeltme yapılır. Maddi hata, ilgili öğrenciye en geç otuz gün içinde duyurulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muafiyet, Kayıt Dondurma, İlişik Kesme, Mezuniyet ve Adres Bildirme İle İlgili Esaslar

Muafiyet

MADDE 17- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, programdaki derslerin tümünü

almak zorundadırlar. Daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar.

Kayıt dondurma

MADDE 18- (1) İLİTAM programına kayıtlı öğrenciler, kayıt dondurma talebinde bulunamazlar.

İlişik kesme

MADDE 19 - (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin İLİTAM programı ile ilişiği kesilir:

a) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinde belirtilen birinci iki yıllık ek süre sonunda en az altı dersten, ikinci iki yıllık ek süre sonunda ise en az dört dersten başarısız olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,

c) Öğrencinin, 13/01/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

ç) Mazeretsiz olarak iki yarıyıl/yıl üst üste kayıt yenilememiş olması 

Mezuniyet

MADDE 20- (1) İLİTAM programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel

akademik başarı not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan öğrencilere lisans diploması

verilir.

(2) Diplomalar düzenleninceye kadar isteyen öğrenciye, diplomasını alırken iade edilmek

üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Diplomasını kaybeden mezunlara bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüsha diploma verilir. Bu belgeyi de kaybedenlere öğrenim durumunu belirten bir yazı verilir.

(4) İLİTAM programını tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 3.51 ve üstü olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak; 3.01-3.50 olan öğrenciler ise, onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

(5) Avrupa kredi transfer sistemi kredilerine karşılık gelen diploma ekinin (AKTSDE-ACTSDS) düzenlemesine ilişkin hususlar Üniversite senatosunca hazırlanan yönergeye göre belirlenir.

Adrese bildirme

MADDE 21- (1) Her türlü yazılı bildirim, öğrencinin programa kayıt sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu idareye bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kurumda mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Öğretim giderleri

MADDE 22 - (1) İLİTAM Programına kesin kayıt yaptıran öğrenciler eğitim hizmeti gideri ile öğrenim ücretlerini öderler.

(2) Eğitim hizmeti giderinin miktarı ve ödeme koşulları, her öğretim yılı için Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) İLİTAM programına kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteği ile vazgeçen öğrenciye yatırmış olduğu katkı payı geri ödenmez.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 - (1) Bu Yönerge 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Fırat Üniversitesi Senatosunda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 - (1) Bu Yönerge hükümlerini FÜ-UZEM Müdürü ve İlahiyat Fakültesi Dekanı birlikte yürütür.

Türkçe