Diller

Fakülte Dergisi Sayı-5

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2000 SAYI: 5

REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY OF FIRAT UNIVERSITY 2000 ISSUE: 5

 

İçindekiler / Contents

 Biyografi

 Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL (Rektör)

Merhum Kardeşim Şaban Kuzgun’un Ardından

 Tuğrul KUZGUN (Oğlu)

Babam Şaban Kuzgun Anısına

 Prof Dr. Ahmet UĞUR

Senin Ardından

 Prof.Dr. Harun GÜNGÖR

Arkadaşım Şaban Kuzgun

 Doç.Dr. Osman CİLACI

Hocam Şaban Kuzgun

 Yrd.Doç.Dr. Huzeyfe SAYIM

Hocam Şaban Kuzgun’un Anısına

 Prof.Dr. Şaban KUZGUN

Karay Türkleri’nin Dünü Bugünü

 Prof.Dr. Şaban KUZCUN

Türkiye’nin İnanç Coğrafyası (Araştırma Projesi)

 Prof.Dr. Salim CÖHCE

Delhi Türk Sultanlığı’nın Kurucusu Kutbe’d-Din Aybeg’in Hayatı ve Şahsiyeti

 Emmanuel ADAMKIS - Çev. Prof.Dr. Mehmet AYDIN

Ortodoksluk Zaviyesinden Yahudilik, Hiristiyanlık Ve İslam Arasında Diyalog

 Doç.Dr. Ahmet GÖKBEL

M. Şemseddin (Günaltay) Ve Dinler Tarihine Yaptığı Katkılar

 Doç.Dr. H. Mehmet SOYSALDI

Kur’an’a Göre Çalışmanın Önemi

 Yrd.Doç.Dr. Ali İhsan YİTİK

Hz. Meryem ve Efes-Meryemana Evi

 Yrd.Doç.Dr. Adem TUTAR

Osmanlı Döneminde Antakya’nın Nüfusu ve Dini Yapısı (1860-1921)

 Yrd.Doç.Dr. Ali YILDIRIM

Kâmî’nin Tuhfetü’z-Zevrâ Adlı Mesnevisi

 Yrd.Doç.Dr. A. Kadir EVGİN

Örneklerle Günümüzde Hz. Peygamberi Yanlış Anlama Sebepleri

 Yrd.Doç.Dr. Cevdet KILIÇ

Filozofların Hakikat Arayışında Kategorik Yaklaşımları

 Yrd.Doç.Dr. Davut KILIÇ

Osmanlı Ermenileri Arasında Katolik Kilisesi’nin Kuruluş Faaliyetleri

 Yrd.Doç.Dr. Hamza KARAOĞLAN

Kahramanmaraş Nurhak İlçesinde Yaşayan Halk İnanışları

 Yrd.Doç.Dr. Huzeyfe SAYİM

Sihizm’in Kurucusu Guru Nanak ve İslamiyet

 Yrd.Doç.Dr. İskender OYMAK

Dinlerarası Diyaloga İlişkin Görüş ve Düşünceler

 Yrd.Doç.Dr. Kenan HAS

Hz. İsa ve Tarihsel Yaşamın Bilgi Kaynakları

 Yrd.Doç.Dr. Y. Mustafa KESKİN

Tokat Yöresindeki Sünni ve Alevi Topluluklarında Halk Dindarlığınım Bir Boyutunu
Oluşturan Ziyaret İnanç ve Uygulamalarındaki Benzer ve Farklılıklar

 Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÜNAL

Halk Dini Verilerinin Fenomenolojik Yöntemle İncelenmesi

 Yrd.Doç.Dr. Numan Durak AKSOY

Oğuz Kağan Destanı’nda Dini Motifler

 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ

Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yöntemler Ve Yöntem Sorunu

 Yrd.Doç.Dr. Remzi KILIÇ

Osmanlı-İran Arasında Kasr-ı Şirin Barış Antlaşması (1639)

 Yrd.Doç.Dr. Ramazan HURÇ

Tarihi Süreç İçerisinde Türk Din Öğretimine Yeni Bir Yaklaşım

 Yrd.Doç.Dr. Selim ÖZARSLAN

Ahiret İnancının İnsanın Anlam Arayışına Müspet Katkısı

 Yrd.Doç.Dr. Sıddık ÜNALAN

Sivas’ın XVI. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla Kadar Demoğrafik Yapısı

 Yrd.Doç.Dr. Sami KILIÇ

Antik Dönemden Helenistik Döneme Kadar Denizli Yöresinde Kutsal Mekan ve Tanrılar

 Yrd.Doç.Dr. Temel YEŞİLYURT

“Tanrı Bilgisi”nin Empirik Temelleri

 Yrd.Doç.Dr. Veli ATMACA

Hadisleri Bakımından Siyasetnameler 1 (Siyaset Ve Siyasetnameler Hakkında Genel Bilgiler)

 Doç.Dr. H. Mehmet SOYSALDI – Yunus AKÇA

Kur’an ve Sünnet Işığında Koruyucu Hekimlik

 Dr. Yaşar KALAFAT

Kuzeydoğu Anadolu’da Ulucanlar (Diyanet İşleri Başkanlığı Arşiv Kayıtlarına Göre)

 Dr. AbdüIkadir SEZGİN

İran’da Teolojik İdeolojik ve Stratejik Araştırmalar

 Dr. Ahmet Turan SİNAN

Kıpçak Türkçesi Bibliyografyası

 Yrd.Doç.Dr. Adem TUTAR

Osmanlı İdaresinde Belen’in Nüfusu ve Dini Yapısı (1865-1914)

 Yrd.Doç.Dr. İskender OYMAK

Akçadağ ve Çevresinde Kutsal Mekan Anlayışı

 Yrd.Doç.Dr. Ramazan HURÇ

Devlet Başkanlığı Sürecinde Hz. Muhammed

 Yrd.Doç.Dr. Sıddık ÜNALAN

Hz. Muhammed’in Peygamberliğini Müjdeleyen Kişilerin İstismarına Bir Örnek
“Kur’an, Ehl-i Kitab’ın Eseri Mi?”

 Yrd.Doç.Dr. Sami KILIÇ

Hikmet Tanyu’nun Çalışmalarında Filolojik Metot

 Yrd.Doç.Dr. Selim ÖZARSLAN

Kâlû Belâ Kavramı Üzerine Bir İnceleme

 Yrd.Doç.Dr. Temel YEŞİLYURT

Kuşkuyu Dışlayıcı Bir Süreç Olarak İman

 Yrd.Doç.Dr. Veli ATMACA

Hadisleri Bakımından Siyasetnameler 2 (Ebu’n-Necîib Ve En-Nehcu’l-Meslûk Fî Siyâseti’l- Mülûk’u)

 Arş.Gör. Bilal YILDIRIM

Yönetimde Motivasyon Kaynakları

 Arş.Gör. Celil ARSLAN

Türk Yaratılış Mitolojilerindeki Farklılıklar (Farklı Unsurlar)

 Arş.Gör. Haydar DÖLEK

Ontolojik Delilin Oluşumunda Aristocu Ve Yeni-Eflatuncu Fikirlerin Etkisi

 Arş.Gör. İsmail ERDOĞAN

Yeni Eflatunculuk’un İslam Tasavvufu’na Te’siri

 Arş.Gör. Kemalettin TAŞ

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun Sosyolojik Görüşleri

 Arş.Gör. Mehmet ATALAN

Cafer es-Sadık’da Tanrı, Bilgi, İnsan ve Alem

 Arş.Gör. İsmail ERDOĞAN

Kindi’ye Göre Varlığın Sebepliliği Mes’elesi

 Arş.Gör. BilaI YILDIRIM

Emirsiz Yönetim

 Prof. Sa’d GURAB - Çev. Yrd.Doç.Dr. İsmail KÖKSAL

İslam Ve Kitab-ı Mukaddese Ait Olmayan Ruhanilik

 Dr. John Boer TAYLOR - Çev. Arş.Gör. Mehmet ATALAN

Sufılerin Manevi Atası Cafer es-Sadık

 Mahmut EYYÜP - Çev. Ramazan IŞIK

İslamın Müslüman-Hristiyan İlişkilerine Bakışı

 Yrd.Doç.Dr. İsmail AYTAÇ

Baskil Karoğlu Hanı

 

 

 

 

 

 

Türkçe