Diller

Fakülte Dergisi Sayı-15/2

Dış Kapak

İç Kapak

Hakem Heyeti

İÇİNDEKİLER
► 
Makaleler_____________________________________

Doç. Dr. Adem TUTAR
MÜSLÜMAN ARAPLARIN ÇUKUROVA YÖRESİNDEKİ
FETİH HAREKETLERİ
[1-9]
Doç. Dr. Cevdet KILIÇ
İBN MİSKEVEYH’TE “EL-HİKMETÜ’S-SÂRİYE” KAVRAMI
BAĞLAMINDA VARLIĞIN TEKÂMÜL SÜRECİ
[11-25]
Doç. Dr. İsmail ERDOĞAN
EL-BULGA Fİ’L-HİKME” ADLI ESERİ BAĞLAMINDA
MUHYİDDİN İBN ARABÎ’NİN VAHİY ANLAYIŞI
[27-45]
Doç. Dr. Kemaleddin TAŞ
DİNDARLIĞA YÜKLENEN ANLAMLAR: ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA
[47-62]
Doç. Dr. Mehmet ATALAN
VÎRÂNÎ’NİN FAKR-NÂME’SİNDE MEZHEBİ UNSURLAR
[63-77]
Doç. Dr. Adem TUTAR
XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA HALEP ŞEHRİNİN
KÜLTÜREL YAPISI
[79-89]
Yrd. Doç. Dr. Aydın TAŞ
GAZÂLÎ VE ÂMİDÎ'NİN NESİH PROBLEMİNE YAKLAŞIMI
[91-126]

Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT
ÜSTAD-I HİKMET MUĞLALI PALABIYIK MEHMET EFENDİ
( Bir Biyografi Denemesi ) [127-150]

Yrd. Doç. Dr. Hamza ALTIN
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MAARİF NAZIRLARINDAN
EMRULLAH EFENDİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
TARİHİMİZE KATKILARI
[151-165]
Yrd. Doç. Dr. Ramazan IŞIK
1820-1950 YILLARI ARASINDA SURİYE VE LÜBNAN’DA
PROTESTAN MİSYONERLERİN KADINLARA YÖNELİK
FAALİYETLERİ
[167-187]
Dr. Abdulkadir KIYAK
İSLAM ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜRÜNDE YILDIZLARLA İLGİLİ
İNANIŞLAR
[189-197]
Dr. Ali SELÇUK
SÖZÜN YAZIYA DİRENİŞİ: İKİ İNANÇ SİSTEMİ ÜZERİNE
BİR KARŞILAŞTIRMA
[199-214]
Dr. Haydar DÖLEK
DESCARTES’IN CEVHER VE RUH ANLAYIŞINA LEIBNIZ’İN
ELEŞTİRİSİ
[215-225]
Dr. Hüsamettin YILDIRIM
TEHÂFÜTLERDE İLAHİ HÜRRİYET PROBLEMİNİN
ELE ALINIŞI
[227-233]
Dr. Muzaffer ÖZLİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
MAKALELER BİBLİYOGRAFYASI [I-XX/1996–2010]
[ 235-268]
Dr. Necmettin TAN
SANMA, BİLME VE İMAN: KANT’IN İMAN ANLAYIŞININ
KAVRAMSALÇERÇEVESİ
[269-285]
Dr. Mizrap POLAT
İSLAM DİN EĞİTİMİNİN ANTROPOLOJİK TEMELLERİ OLARAK
KURAN-I KERİM`İN İNSAN HAKKİNDAKİ BEYANLARI
[287-296]
Dr. Mustafa ÖNDER
YENİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 8 AY SÜRELİ KUR’AN
KURSLARI
[297-308]

Çeviri________________________________________________

Jacques WAARDENBURG
Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Ramazan ADIBELLİ
İSLAM’IN İNCELENMESİNDE YENİ BİR “DİN” KAVRAMINA
DOĞRU
[309-323]
Dr. Kâsım CÂBİR
Çeviren: Dr. Erdoğan SARITEPE
İMÂM CA’FER ES-SÂDIK’IN FIKHININ FİKRÎ VE TOPLUMSAL
ÇERÇEVESİ
[325-339]
Prof. Mahmud el-HASEN
Çeviren: Dr. Murat SULA
ARAP DİLİ’NDE İKİNCİL İSİMLER: ANLAMLARI VE
KULLANIMLARI
[341-359]
 
Türkçe