Diller

Fakülte Dergisi Sayı-17/1

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 SAYI: 17-1
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY OF FIRAT UNIVERSITY 2012 ISSUE: 17-1 
İçindekiler / Contents
 Doç. Dr. Mehmet ATALAN
Doç. Dr. İsmail ERDOĞAN
   Bazı Felsefî Kavramlara “Divanü Lügati’t-Türk”ten Karşılık Olabilecek Terim Örnekleri / Examples of the Terms that may Correspond to the Some Philosophical Concepts from “Diwan-u Lughat at-Turk”
Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞIK, Arş. Gör. Dr. Tuğrul YÜRÜK
   Bir Osmanlı Arşiv Belgesi Işığında Cemâleddin Afgânî’de Mehdilik Anlayışı / The Understanding of Mahdi Notion in Jamal Al-Din Al-Afghani in The Light of an Ottoman Archival Document
Yrd. Doç. Dr. Lokman ERDEMİR
   Çanakkale Savaşı Sırasında İstanbul Hastanelerinde İlk Sağlık Hızmetlerı Ve Şehitlerin Defni / The Firsth Health Services in the Hospitals of Istanbul and the Interment of the War Dead
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖNDER    
Dr. Hakan ÖZTÜRK
Dr. Abdullah ÖZBOLAT
Ayhan ÇETİN
Mustafa Necati BARIŞ
Fatih ÇINAR
Zafer YILDIZ
► Çeviri  
Dr. Abdullah ÖZBOLAT
Türkçe